درنگ: فناوران نوشت: اطلاعات دریافتی حاکی است که ماده واحده پیشنهادی ساماندهی پیام‌رسان‌ها در مجلس مطرح شده که در صورت تصویب تمامی پیام‌رسان‌ها باید برای فعالیت در داخل کشور مجوز بگیرند و در غیر این صورت مسدود خواهند شد.

همچنین در صورت مسدود شدن یک پیام‌رسان ایجاد کانال در آن پیام‌رسان نیز جرم تلقی خواهد شد.