درنگ: بنا به فتوای همه علمای عظام تقلید، سفر در ماه رمضان حرام نمی‌باشد اما آنچه که بین مراجع اختلاف نظر وجود دارد، دلیل سفر است که برخی مراجع معتقدند اگر سفر در ماه رمضان برای روزه نگرفتن باشد مکروه است.

مسئله- مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است.

مساله ۱۷۱۵ توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال ۷۴۲ کتاب استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله ۱۷۸۶ توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، سوال ۱۴۰۷ کتاب استفتائات آیت الله بهجت، مساله ۱۴۴۱ رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله ۱۷۲۴ رساله آیت الله صافی گلپایگانی، مساله ۱۷۱۲ رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی.

مسئله- مسافرت در ماه رمضان اشکالی ندارد، ولی مکروه است، هرچند برای فرار از روزه نباشد، مگر اینکه سفر به جهت ضرورتی باشد.

مساله ۱۷۲۴ کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله ۱۷۲۳ رساله آیت الله وحید خراسانی،   مساله ۱۷۲۴ رساله آیت الله سیستانی.

 

رفتن به مسافرت

اگر شخصی در ماه مبارک رمضان قصد سفر داشته باشد، دو حالت دارد:

 

بعداز اذان ظهر سفر خود را شروع کند:

به نظر تمام مراجع تقلید عظام  اگر کسی بعداز اذان ظهر برای رفتن به مسافرت حرکت کند، باید روزه آن روز را کامل بگیرد، و نباید روزه اش را باطل کند.

قبل از اذان ظهر سفر خود را شروع کند:

و اما شخصی که قبل از اذان ظهر مسافرت خود را شروع کند، به فتوای اکثر مراجع تقلید عظام می تواند روزه را وقتی به حد ترخص  (یعنی به جایی برسد که صدای اذان شهر یا دیوار ساختمانهای آخر شهر را نبیند) رسید بخورد، و اگر قبل از رسیدن به حد ترخص روزه را بخورد روزه اش باطل است و کفاره هم باید بدهد.

مسئله- اگر روزه دار بعداز ظهر مسافرت نماید، باید روزه خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتی به حد ترخص برسد، باید روزه خود را باطل کند، و اگر پیش از آن روزه خود را باطل کند، بنابر احتیاط کفاره نیز بر او واجب است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله ۱۷۲۱ توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال ۷۹۸ کتاب استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله ۱۷۹۲ توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، سوال ۱۵۱۴ کتاب استفتائات آیت الله بهجت، مساله ۱۴۴۷ رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله ۱۷۱۸ رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله ۱۷۲۹ رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله ۱۷۳۰ رساله آیت الله سیستانی.

 

مسئله- اگر روزه دار بعداز ظهر مسافرت نماید، باید روزه ی خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتی به حد ترخص برسد، در صورتی که از شب نیت سفر داشته باشد، روزه اش باطل می شود و الا(که از شب نیت روزه نداشته باشد) بنابر احتیاط واجب روزه را تمام کند و بعدا قضا لازم نیست، و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند کفاره بر او واجب است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله ۱۷۳۰ کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی.

 

اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه خود را تمام کند، و اگر پیش از ظهر مسافرت کند، وقتى به حد ترخص برسد، ( یعنى بجایى برسد که دیوار شهر را نبیند وصداى اذان آن را نـشنود) باید نیت روزه نداشته باشد واگر از شب قصد سفر نکرده باشد، احتیاط مستحب اتمام روزه و قـضـاى آن اسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله ۱۷۳۰ رساله آیت الله صافی گلپایگانی.

 

بازگشت به وطن

به فتوای تمام مراجع تقلید عظام حکم کسی که می خواهد در ماه رمضان به وطن خود یا جایی که قصد دارد ده روز یا بیشتر در آنجا بماند، برسد دو حالت دارد:

۱- اگر پیش از اذان ظهر به آنجا برسد و کاری که روزه را باطل می کند (مثل خوردن و آشامیدن) انجام نداده باشد می تواند آن روز را روزه بگیرد، وگرنه (که کاری که روزه را باطل می کند انجام داده باشد) نمی تواند آن روز را روزه بگیرد و بعداز رمضان باید آن را قضا نماید.

 

مسئله- اگر مسافر پیش از ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده، باید آن روز را روزه بگیرد، و اگر انجام داد، روزه آن روز بر او واجب نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله ۱۷۲۲ توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال ۴۲۲ استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله ۱۷۹۳ توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، سوال ۱۴۰۵ کتاب استفتائات آیت الله بهجت، مساله ۱۴۴۸ رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله ۱۷۱۹ رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله ۱۷۳۰ رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله ۱۷۳۱ رساله آیت الله سیستانی، مساله ۱۷۳۱ کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله ۱۷۳۱ رساله آیت الله صافی گلپایگانی.

 

۲- اگر بعد از اذان ظهر به آنجا برسد: نباید آن روز را روزه بگیرد.

مسئله- اگر مسافر بعداز ظهر به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند، نباید آن روز را روزه بگیرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مساله ۱۷۲۳ توضیح المسائل آیت الله امام خمینی(ره)، سوال ۴۲۲ استفتائات آیت الله خامنه ای، مساله ۱۷۹۴ توضیح المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، سوال ۱۴۰۵ کتاب استفتائات آیت الله بهجت، مساله ۱۴۴۸ رساله آیت الله مکارم شیرازی، مساله ۱۷۲۰ رساله توضیح المسائل آیت الله نوری همدانی، مساله ۱۷۳۱ رساله آیت الله وحید خراسانی، مساله ۱۷۳۲ رساله آیت الله سیستانی، مساله ۱۷۳۲ کتاب توضیح المسائل آیت الله تبریزی، مساله ۱۷۳۲ رساله آیت الله صافی گلپایگانی.