حمله با نارنجک دست‌ساز به آرامگاه فردوسی
حمله با نارنجک دست‌ساز به آرامگاه فردوسی