درنگ : غلامحسین اسماعیلی افزود: اجرای حکم فعلا به تعویق افتاد.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: زمان اجرای حکم مذکور مجددا از ناحیه دادستان مجری حکم تعیین خواهد شد.