درنگ: بیشتر این تکنیک‌ها با پرتاب یک جسم همراه است، پرتاب سبد خرید به سمت جایگاه مخصوص سبد‌ها،‌ پرتاب همبرگر درون بشقاب، پرتاب زیرلیوانی زیر لویان چای و حتی پرتاب تیر با کمک کمان برای خاموش کردن چراغ اتاق. این ویدئو و مهارت چند جوان در پرتاب دقیق اجسام در فضای مجازی مورد استقبال بی‌نظیری قرار گرفته‌ است.