درنگ :  گزارش‌های منتشر شده در کانال تلگرامی مذکور به شرح زیر است:

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۷٫۳
محل وقوع: استان کرمانشاه – حوالی ازگله
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۱:۴۸:۱۶
طول جغرافیایی: ۴۵٫۹
عرض جغرافیایی: ۳۴٫۸۴
عمق زمین‌لرزه: ۱۱ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۵ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
۲۵ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)
۳۷ کیلومتری باینگان (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۲ کیلومتری سنندج
۱۲۲ کیلومتری کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴٫۶
محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  – حوالی ازگله(کرمانشاه)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۱:۵۹:۵۳
طول جغرافیایی: ۴۵٫۶۷
عرض جغرافیایی: ۳۴٫۸۷
عمق زمین‌لرزه: ۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۶ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
۴۰ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
۴۶ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۳۰ کیلومتری سنندج
۱۴۲ کیلومتری کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۴
محل وقوع: مرز عراق و کرمانشاه  – حوالی قصر شیرین(کرمانشاه)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۰۴:۵۱
طول جغرافیایی: ۴۵٫۶۹
عرض جغرافیایی: ۳۴٫۶۵
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۸ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)
۲۴ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
۲۶ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۳۰ کیلومتری ایلام
۱۳۲ کیلومتری کرمانشاه

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳٫۶
محل وقوع: استان کرمانشاه – حوالی سرپل ذهاب
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۲۲:۱۴
طول جغرافیایی: ۴۵٫۹۶
عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۸
عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۶ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)
۲۴ کیلومتری تازه آباد (کرمانشاه)
۳۰ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۰۶ کیلومتری کرمانشاه
۱۱۳ کیلومتری ایلام

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳٫۵
محل وقوع: مرز استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری  – حوالی فریدون شهر(اصفهان)
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۲۶:۳۷
طول جغرافیایی: ۴۹٫۹۸
عرض جغرافیایی: ۳۲٫۷۲
عمق زمین‌لرزه: ۱۰ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۲۷ کیلومتری فریدون شهر (اصفهان)
۳۱ کیلومتری چلگرد (چهارمحال وبختیاری)
۳۴ کیلومتری افوس (اصفهان)

نزدیکترین مراکز استان:
۹۳ کیلومتری شهرکرد
۱۵۵ کیلومتری اراک

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

بزرگی: ۳٫۷
محل وقوع: استان کرمانشاه – حوالی سرپل ذهاب
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۲۲:۳۶:۳۷
طول جغرافیایی: ۴۵٫۸۷
عرض جغرافیایی: ۳۴٫۵۹
عمق زمین‌لرزه: ۱۷ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۱۴ کیلومتری سرپل ذهاب (کرمانشاه)
۲۷ کیلومتری ازگله (کرمانشاه)
۲۸ کیلومتری قصر شیرین (کرمانشاه)

نزدیکترین مراکز استان:
۱۱۴ کیلومتری کرمانشاه
۱۱۷ کیلومتری ایلام

این خبر در حال تکمیل است…