درنگ: هوشنگ عشایری اظهار کرد:‌ بر اساس پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و با  تصویب و ابلاغ شورای پول اعتبار، نرخ بهره  تسهیلات  خانه  یکمی در بافت های  ناکارآمد شهری از ۸ درصد به ۶ درصد کاهش  و دوره باز پرداخت آن از ۱۲ سال به ۱۵ افزایش یافت.

وی افزود:  بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی تومانی با نرخ سود ۸ درصد و دوره باز پرداخت ۱۲ سال و قسط ماهیانه ۸۶۵ هزار تومان است که براساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نرخ بهره تسهیلات به ۶ درصد کاهش و دوره باز پرداخت به ۱۵ سال افزایش و مبلغ قسط هم به میزان ۶۷۵ هزار تومان شده است.

وی شرط خانه اولی را در بافت های ناکارآمد شهری الزامی ندانست و یادآور شد: بر اساس دستور ریاست‌جمهوری، زوج های جوان در تامین مسکن در بافت‌های نارکارآمد شهری در اولویت استفاده از تسهیلات هستند.