درنگ:  ایرج حریرچی به افزایش پنج درصدی سبد تعرفه‌های پزشکی سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: در ویزیت سال ۹۷ رشد شش درصدی تعرفه‌ها را داریم. بر این اساس، ویزیت پزشک عمومی، ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ویزیت متخصص ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص، ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در بخش خصوصی است.

به گفته حریرچی، این تعرفه در بخش دولتی به این ترتیب است که ویزیت پزشک عمومی ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان، ویزیت پزشک متخصص ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و ویزیت فوق تخصص ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است.

مدت زمان ویزیت بیماران

او درباره مدت زمان ویزیت بیماران هم گفت: طبق مصوبه دولت مدت زمانی که به طور متوسط باید برای ویزیت بیماران صرف شود به ترتیب برای پزشک عمومی ۱۵ دقیقه، برای پزشک متخصص ۲۰ دقیقه و برای پزشک فوق تخصص ۲۵ دقیقه است.

حریرچی افزود: طبق مصوبه دولت، بیمه‌ها در تعرفه خصوصی فقط معادل تعرفه دولتی را پوشش می‌دهند. بنابراین، بیمارانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند در بخش بستری ۱۰ درصد تعرفه دولتی و در سرپایی ۳۰ درصد تعرفه دولتی را می‌پردازند. اگر مردم به بخش خصوصی مراجعه کنند باید ما به التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را هم پرداخت کنند.

او گفت: در سال ۹۷ ویزیت شش درصد، جزء حرفه‌ای (K) صفر درصد، جزء فنی ۲.۵ درصد، هتلینگ هشت درصد و سبد دارو طی یک سال ۹ درصد که زیر نرخ تورم است، رشد داشته‌اند. این تعرفه‌ها از ابتدای سال جدید اعمال می‌شوند.