درنگ : قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار امروز  به شرح زیر است: