درنگ:  عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری، با اعلام آمار گردشگران ورودی به کشور در سه ماهه نخست امسال گفت: در این مدت، یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۰ نفر به ایران سفر کردند، درحالیکه آمار گردشگران سال پیش در زمان مشابه، یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۲۳۳ نفر بود که حاکی از رشد منفی به میزان ۶.۹ درصد است.
او افت این آمار را منسوب به کشورهای حوزه خلیج‌فارس و عراق دانست و افزود: در سه ماهه نخست امسال ورود گردشگران از این کشورها با ۹ درصد کاهش مواجه شده که تحت تاثیر روابط سیاسی کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران پس از جریان سفارت عربستان، ناامنی در کشورهای پیرامونی و وضعیت نامناسب اقتصادی در عراق و سوریه بوده و در دو سال گذشته آمار ورود گردشگران خارجی به ایران را نزولی کرده است.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری گفت: اگرچه میل به سفر به ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی کمتر شده، اما سفر گردشگران اروپایی و آمریکایی به ایران از سال ۹۵ (تا تیرماه) با ۵۶.۶ درصد رشد همراه بوده است.
  فیلم | گردشگران ایتالیایی در صف سفر به ایران
  فیلم | حرکات موزون زوج گردشگر فرانسوی در میدان نقش جهان اصفهان

جدول وضعیت ورود گردشگران خارجی به ایران | آمار مقایسه‌ای قبل و بعد از برجام در جدول آمده است

سالگردشگران خارجی در ۳ ماهه نخستگردشگران عربی (حوزه خلیج فارس و عراق)گردشگران خارجی در کل سال
۹۶یک میلیون و ۱۴۸ هزار و ۵۰ نفر | ۶٫۹ درصد کاهش

 

رشد منفی ۹ درصدیسفر گردشگران اروپایی و آمریکایی از سال ۹۵ تا تیر ماه ۹۶ با ۵۶.۶ درصد رشد همراه بوده است

 

۹۵یک میلیون و ۱۸۷ هزار و ۲۳۳ نفر | ۵.۲ درصد کاهشرشد منفی ۹.۹ درصدیچهار میلیون و ۹۱۱ هزار و ۹۲۰ نفراز مرداد ۹۴ تا پایان ۹۵ از کشورهای غربی و بیشتر اروپایی ۴۷۸ هزار و ۸۲۶ نفر به ایران سفر کردند (پس از برجام)
۹۴دی ۹۲ تا تیر ۹۴ از کشورهای اروپایی ۳۵ هزار و ۸۵۲ به ایران سفر داشتند (پیش از برجام)
۹۳
۹۲