فیلتر دایمی تلگرام
  قطع فعالیت تلگرام و اینستاگرام موقتی است
  علت فیلتر تلگرام و اینستاگرام | فیلتر موقت با دستور سطوح عالی امنیتی