درنگ: تور حمام گردی بانوان با یادآوری آداب سنن استحمام و نگاهی به معماری گرمابه‌ها و گذر آن در زمان و تقدس حمام‌ها، از منظر ادیان برگزار می‌شود. در برنامه حمام‌گردی، ضمن بازدید از حمام‍‌های قاجاری شهر تهران، بازدیدکنندگان با فرهنگ عامه و آیین‌های استحمام آشنا می‌شوند. در نهایت نیز یک حمام عمومی (قرق شده) با حضور آخرین نسل دلاکان شهر تجربه خواهد شد.

این تور، ابتکار خلاقانه‌ای است که می‌‌تواند مادرها و مادربزرگ‌ها را دوباره به روزهای گذشته برگرداند و آنچه را جوانترها تنها در خاطرات دیگران از حمام عمومی، نمره، دلاک‌ها و نوشابه تگری بعد از حمام شنیده‌اند تجربه کنند.

این تور که علاوه بر بازدید از اماکن تاریخی و تجربه حمام عمومی و حضور آخرین نسل دلاک‌ها را نیز دارد، برای آقایان نیز در روز دیگری برگزار می‌شود و از ساعت ۳ بعد از ظهر آغاز و تا ۸ شب ادامه پیدا‌ می‌کند.