سعید ایوبی وکیل سعید مرتضوی با توجیه اختفای احتمالی او ضمن عدم تایید یا رد خبر بازداشت مرتضوی تا ظهر شنبه گفت: اگر امروز از مرتضوی خبر ندارید، دلیل بر پنهان شدنش نیست؛ بلکه او به دنبال احقاق حق خودش است.

  واکنش همسر سعید مرتضوی به خبر بازداشت همسرش | هیچ خبری از آقای مرتضوی ندارم
  روزشمار سعید مرتضوی؛ از زهرا کاظمی تا ماجرای جنجالی کهریزک | حرفی که سعید حجاریان آذر ماه ۱۳۸۱ زد