مسجد «ماگیندانائو» در فلیپین نیز از زمره‌ مساجد صورتی در دنیاست که به نظر می‌رسد با توجه به استفاده از این رنگ، علاوه‌بر جنبه‌ مذهبی، جنبه‌ گردشگری نیز پیدا کرده است. این مسجد که در سال ۲۰۱۴ کامل شد، جزو دارایی‌های شهردار فلیپین بوده است. این مسجد توسط کارگران مسیحی ساخته شد تا نشان‌دهنده وحدت بین مذاهب باشد.

رنگ مورد استفاده در این مسجد به عنوان نماد «صلح و عشق» استفاده شده است.