درنگ: وی با آپلود ویدیویی روی توئیتر بخشی از این تمرین‌ها را که در آن کلینتون تلاش می‌کند از دست دادن‌ها و آغوش کشیدن‌های عجیب و غریب ترامپ فرار کند را به نمایش گذاشته‌است. به طور کلی ترامپ و خوش و بش‌های عجیب و غریبش به پدیده‌ای ناخوشایند میان سیاستمداران تبدیل شده‌است.