سرنوشت مامور زن گشت ارشاد ؛ تعلیق صحت ندارد | رئیس پلیس: وقتی دختری با وضعیت افتضاح مقابل مأمور پلیس حاضر می‌شود باید چه کرد؟

  ویدئوی برخورد عجیب مامور گشت ارشاد با یک دختر | دستور صریح وزیر کشور | ناجا: دخترها شئونات اجتماعی را رعایت کنند