درنگ :  امروز وجه تمایز احمدی‌نژاد و موسوی در دو چیز است و اشتراکشان دو چیز دیگر.

تمایز اول اینکه یکی در حصر و دیگری آزاد است و دوم اینکه موسوی در حصر به یکی از کاندیدای تأیید شده نظام رأی داد اما احمدی‌نژاد و دوستان رأی باطله دادند و اصرار داشتند دوربین‌ها هم ضبط و منتشر کنند.

اما دو موضوع طرح شده احمدی‌نژاد عین موسوی است: ۱ – موسوی انتخابات را خیمه‌شب‌بازی دولت و صدا و سیما می‌دانست و احمدی‌نژاد آن را محصول مهندسی شورای نگهبان. حال همه منتظرند ببینند احمدی‌نژاد خودش را محصول مهندسی می‌داند یا مثل همه مسائل دیگر خود را یک استثنا قلمداد می‌کند.

دوم اینکه موسوی خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری بود اما احمدی‌نژاد چند قدم جلوتر است، یعنی هم خواستار ابطال انتخابات۱۳۹۶ ریاست جمهوری است هم مجلس و هم عزل رئیس قوه قضائیه.

نتیجه اینکه احمدی‌نژاد برای هجو نظام حاضر است بدنامی و عدم مشروعیت خود را نیز اثبات و فریاد بزند.