درنگ: شهردار تنکابن جلوی مادر سبزی فروشی که ماموران شهرداری سبزی‌هایش را داخل جوی آب ریخته بودند تعظیم کرد و چادرش را بوسید.

 

 

مامواران شهرداری تنکابن سبزیجات این بانوی دست فروش را هنگام دستفروشی داخل جوی آب ریخته و از بین برده بودند. در فیلمی که از او منتشر شده بود گفته که همسرش بیمار است و او نان آور خانواده است.