درنگ:در ۱۱ سال گذشته تعداد پروازها و همچنین مسافرانی که از طریق هواپیما به مقصد ایران سفر کردند یا از ایران به مقاصد مختلف بین المللی سفر کردند روبه افزایش بوده است.

به این ترتیب در سال ۱۳۸۴ تعداد ۲۴ میلیون و ۱۱۵ هزار مسافر با ۲۰۹ هزار و ۱۰۸ پرواز در مسیرهای پروازی (مبدا یا مقصد ایران) جابجا شدند که این میزان در سال ۹۵ به جابجایی ۵۲ میلیون و ۹۳۲ نفر از طریق ۴۲۳ هزار و ۳۵۲ پرواز رسیده است.

در جدول زیر جزئیات تعداد پروازها از سال ۸۴ و همچنین تعداد مسافران قابل مشاهده است:

 تعداد مسافران خروجی و ورودی فرودگاه‌ها برحسب پروازهای داخلی و بین المللی 
سالتعداد پروازها (ورودی و خروجی)تعداد مسافران (ورودی و خروجی)
 داخلیبین‌المللیجمع کلدرصد رشدداخلیبین‌المللیجمع کلدرصد رشد
۱۳۸۴۱۷۲٫۰۵۲۳۷٫۰۵۶۲۰۹٫۱۰۸۱۹٫۱۳۱٫۳۴۶۴٫۹۸۳٫۷۹۹۲۴٫۱۱۵٫۱۴۵
۱۳۸۵۱۸۲٫۷۰۹۴۰٫۴۷۸۲۲۳٫۱۸۷۷۲۰٫۵۲۴٫۴۳۵۵٫۱۵۰٫۸۶۷۲۵٫۶۷۵٫۳۰۲۶
۱۳۸۶۲۰۰٫۴۲۵۴۵٫۹۱۱۲۴۶٫۳۳۶۱۰۲۲٫۹۸۵٫۸۴۹۶٫۳۲۷٫۶۷۰۲۹٫۳۱۳٫۵۱۹۱۴
۱۳۸۷۲۰۲٫۱۰۰۴۴٫۵۰۵۲۴۶٫۶۰۵۰۲۲٫۷۱۴٫۳۲۸۶٫۹۵۶٫۰۹۵۲۹٫۶۷۰٫۴۲۳۱
۱۳۸۸۲۴۳٫۶۸۵۵۰٫۳۰۰۲۹۳٫۹۸۵۱۹۲۶٫۶۵۶٫۷۸۷۷٫۵۷۱٫۴۶۵۳۴٫۲۲۸٫۲۵۲۱۵
۱۳۸۹۲۶۵٫۹۸۰۵۴٫۶۳۲۳۲۰٫۶۱۲۹۳۰٫۱۷۱٫۸۰۱۸٫۱۳۴٫۳۶۸۳۸٫۳۰۶٫۱۶۹۱۲
۱۳۹۰۲۶۳٫۲۵۳۵۶٫۴۴۸۳۱۹٫۷۰۱۰۳۰٫۰۷۹٫۷۷۴۸٫۹۰۱٫۷۵۸۳۸٫۹۸۱٫۵۳۲۲
۱۳۹۱۲۶۳٫۸۴۳۵۷٫۲۴۹۳۲۱٫۰۹۲۰۳۰٫۳۳۹٫۲۱۹۸٫۳۰۲٫۶۴۹۳۸٫۶۴۱٫۸۶۸۱-
۱۳۹۲۲۶۷٫۶۳۳۶۰٫۸۴۰۳۲۸٫۴۷۳۲۳۰٫۰۹۲٫۸۳۲۹٫۰۵۲٫۶۳۲۳۹٫۱۴۵٫۴۶۴۱
۱۳۹۳۲۷۲٫۲۶۷۷۲٫۶۹۸۳۴۴٫۹۶۵۵۳۲٫۱۷۷٫۶۲۱۱۰٫۸۰۵٫۲۴۳۴۲٫۹۸۲٫۸۶۴۱۰
۱۳۹۴۲۸۷٫۴۰۱۷۸٫۲۲۶۳۶۵٫۶۲۷۶۳۴٫۰۰۳٫۴۷۷۱۰٫۸۲۳٫۲۳۲۴۴٫۸۲۶٫۷۰۹۴
۱۳۹۵۳۴۳٫۶۱۲۷۹٫۷۴۰۴۲۳٫۳۵۲۱۶۴۱٫۵۱۷٫۲۳۹۱۱٫۴۱۵٫۷۴۳۵۲٫۹۳۲٫۹۸۲۱۸