3 دانشجوی افغاستانی رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد ایران شدند. زینب حسینی رشته زمین شناسی، مرتضی شفاهی رشته روابط بین الملل و عزیزالله موحدی رشته تاریخ توانستند نفر اول کنکور کارشناسی ارشد شوند

 

 

واکنش عباس عبدی به موفقیت سه دانشجوی افغانی در کنکور کارشناسی ارشد ایران و عدم امکان تحصیل کودکان افغانستانی