ظریف، کیمیایی و مجید انتظامی در اجرای کیهان کلهر و رامبرانت تریو