درنگ :  رعنا دختری که قربانی اسیدپاشی پدرش شده بود امشب در شهرستان ریگان استان کرمان توسط وزیر بهداشت معاینه شد.