درنگ : خانه‌ای سرپل ذهاب که زلزله تخریبش نکرد؛ حتی یک سنگ از بنای این خانه ترک نخورده است.