ظهر امروز دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به پولی سازی آموزش و کاهش سنوات مجاز تحصیلی دانشجویان از ۱۰ نیمسال به ۸ نیمسال تجمع کردند.