درنگ: آسنا اصلانی خواهر کوچکتر آتنا اصلانی که این روزها در کنار پدر و مادرش در غم خواهر عزادار است و بغضی نهفته بر گلو دارد، کنار اعلامیه خواهرش در آغوش یکی از آشنایان زمین را نگاه می‌کند. گویی عادت ندارد تنها به عکس خواهر نگاه کند و دلش برای آتنای هفت ساله تنگ شده است.