درنگ: اسدالله بادامچیان  فعال سیاسی اصولگرا با تهدیدی قاطع خطاب به اعضای حزب موتلفه گفت: اگر کسی در موتلفه صیغه کند اخراج می شود. در موتلفه گفتیم اگر کسی ضرورتا و به طور رسمی زن دوم بگیرد مشکلی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: اما اگر کسی مخفی و بی سروصدا و هوسی زن اختیار کند موتلفه با او برخورد می‌کند.

حزب مؤتلفه اسلامی یک حزب سیاسی–مذهبی مهم و سابقه دار دربین جریانات سیاسی ایران است که در سال ۱۳۴۲با حضور برخی از انقلابیون اصولگرا شکل گرفته است.