درنگ: این تصاویر توسط پهپاد ثبت شده‌اند و گوشه و کنار این کارخانه بزرگ را به همراه مراحل مختلف تکمیل بوسترها،‌ موتورها و بدنه فاکون ۹ نشان می‌دهند. ماسک این تصاویر را با زیرنویس “پرواز در میان کارخانه فالکون” و چند روز پیش از انتشار اخبار مربوط به تغییرات جدید راکت فالکون ۹ منتشر کرده‌است.