تصویر اهدای روسری به زنان تیم فوتسال اوکران در فرودگاه! | زنان اوکراینی حاضر به بازی با حجاب نشدند