ملانیا ترامپ در حال گردش در باغ وحش

 

بانوی اول آمریکا و چین

 

بانوی اول آمریکا و چین در میان بچه‌ها

 

بانوی اول آمریکا و لباس سنتی چینی‌ها

 

ملانیا ترامپ با کودکان چینی در باغ وحش

 

بانوی اول آمریکا و بانوی اول چین

 

ملانیا ترامپ در حال قدم زدن روی دیوار بزرگ چین

 

بانوی اول آمریکا و بانوی اول چین در کلاس درسی

 

بانوی اول آمریکا و چین سر کلاس آشپزی

 

ملانیا ترامپ در حال گردش در باغ وحش