کشف دو سر بریده در اتوبان شیخ بهایی تهران
  تحقیقات پرونده دو سر بریده در تهران آغاز شد