درنگ : لوگوی کمپانی‌های مختلف با گذر زمان تغییر کرده است. در زیر می‏‌توانید تصاویر مربوط به اولین لوگو هر کمپانی و آخرین آن را ببینید.