نهنگ گوژپشت تا طول ۱۸ متر و وزن ۴۰ تن رشد می کنند و در بیشتر آ؛بهای جهان دیده می شوند. این غواص شجاع در حال قایق سواری در این آبها بود که ناگهان صدای آواز خواندن این نهنگ را شنید و به داخل آب رفت.