فیلم لحظه تاریخی دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی پس از نزدیک ۶۰ سال

 

فیلم اسکورت عجیب رهبر کره شمالی پس از لحظه تاریخی دیدار رهبران کره شمالی و جنوبی