درنگ : در تصاویر زیر خسارات زلزله در شهرهای سرپل ذهاب و قصر شیرین را مشاهده می‌کنید. همچنین به مسکن مهر سر پل ذهاب خساراتی وارد شد و کوه در جاده کرمانشاه به سر پل ذهاب ریزش کرد.