درنگ: رای‌دهندگان فرانسوی برای برگزاری اولین انتخابات مجلس فرانسه پس از برگزیده شدن ماکرون امروز ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷ به پای صندوق‌های رای می‌روند. در این انتخابات سرنوشت ۵۷۷ کرسی مربوط به پانزدهمین مجمع ملی جمهوری پنجم فرانسه مشخص می‌شود.