درنگ: بنیتای کوچولو این دختر هشت ماهه فقط هشت ماه طعم زندگی چشید. این نوزاد دوست داشتنی پس هفت روز دوری از منزل و انتظار خانواده‌اش برای دیدار فرزند دلبرشان در منزل گاه ابدی آرام گرفت.

مادر بنیتا هر روز چشم به انتظار بازگشت دختر کوچکش بود اما دیروز صبح خبر تلخی را شنید؛ دخترک ۸ماهه دیگر به خانه باز نمی‌گردد!