پس از آن هیلی تصمیم گرفت تا تغییری اساسی در وزن خود ایجاد کند. او می‌گوید هیچ روش غیر معمولی در این راه کمکش نکرد. او با تغییرات کوچکی در سبک غذا خوردنش شروع کرد و پس از عادت کردن به اولین تغییر به تعداد آن‌ها افزود. به این ترتیب در طول یک سال ۵۵ کیلوگرم از وزن خود را کاهش داد و همه را از دیدن خود شوکه کرد.