دختر سوری هنگام ورود به ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه | این تماشاگر دقایقی بعد پرچم سوریه را روی موهای خود پوشاند …

 

زنان سوری در ورزشگاه آزادی | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه | این تماشاگر دقایقی بعد پرچم سوریه را روی موهای خود پوشاند …

 

زنان ایرانی پشت در ورزشگاه ؛ باز هم ناکام از حضور در جایگاه تماشاگران | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه

 

زنان ایرانی پشت در ورزشگاه ؛ باز هم ناکام از حضور در جایگاه تماشاگران | دیدار تیم‌های ملی ایران و سوریه