خوانندگان برنامه‌های ماه رمضان در تلویزیون عنوان کارتون ابوالفضل رحیمی در نیشخط است

 

طراوت نیکی به بهانه داغ شدن بازار فیلترشکنها این کارتون را در روزنامه قانون منتشرکرد