درنگ: نام کمپانی نایک از نام الهه پیروزی در یونان باستان گرفته شده است و لوگوی مربوط به آن که شبیه به تیک می‌ماند، تداعی کننده بال‌های این الهه پیروزی است. اولین باری که لوگوی مربوطه در سال ۱۹۷۱ طراحی شد نام نایک با رنگ نارنجی بالای این تصویر نوشته می‌شد. شاید بتوان گفت آرم این شرکت حتی از نام آن نیز معروفتر است.

AIR MAXها در مرکز توجه 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساق‌دارهای پاییزه