درنگ:  صبح امروز جمعه یک روز بعد از بدرقه بنیتای هشت ماهه به خانه ابدی، پلیس با حضور در محل سرقت ماشین پدر بنیتا، اقدام به بازسازی این اتفاق تلخ کرد.