درنگ: ‏تعدادی از فعالان حوزه زنان درباره درست نشینی در تاکسی‌ها با نگاه ویژه به زنان و رعایت حقوق شهروندی با رانندگان گفت‌وگو و سپس پوسترهایی با این محتوا نصب کردند.