اولین وزیر دهه شصتی در اولین جلسه هئیت دولت دوزادهم …

 

جدیدترین زن عضو کابینه؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور امروز در نخستین جلسه هیات دولت کنار مولاوردی و ابتکار نشست

 

اولین عکس یادگارى ⁧کابینه دولت دوازدهم در حیاط نهاد ریاست جمهورى …

 

فیلم سوگند اعضای جدید کابینه دوازدهم در نخستین جلسه هیئت