درنگ : این فیلم داستان خانواده‌ای را به تصویر می‌کشد که در خانه‌ای خارج از شهر در سکوت کامل زندگی کرده و با زبان اشاره با یکدیگر صحبت می‌کنند تا از چشمان موجودی که صدا او را زنده می‌کند در امان بمانند.