وی به نخست‌وزیر جدید ایرلند گفت ما خبرنگاران ایرلندی زیبایی در اتاق داریم و پس از آن از خبرنگاری به نام کیترینا پری درخواست می‌کند تا به او نزدیک شود و از او درباره نام و رسانه‌اش سوال می‌کند. سپس به مخاطب تلفنی خود می‌گوید این خانم لبخند زیبایی روی صورتش دارد و در ادامه گفت فکر کنم با تو (خطاب به نخست‌وزیر ایرلند) به مهربانی رفتار کند.