دوچرخه سواران حرفه ای بیشتر اوقات تایرهای عقب و جلو این وسیله نقلیه را با یکدیگر عوض می کنند. فرایند عوض کردن تایرها نیز کار مشکلی است.

سیستم reTyre مجموعه ای از تایرهای نرم است که روی رینگ دوچرخه قرار می گیرد. این تایرهای لاستیکی با یک زیپ بسته می شوند و سراسر چرخ را می پوشانند. تعویض این لاستیک ها به آسانی و در عرض چند ثانیه انجام می شود.

این لاستیک ها را می توان به طور دائمی هم استفاده کرد.