درنگ: نخستین ماه تابستان سرآغاز سفرهای تابستانی است. بر همین اساس جدیدترین آمار پروازها در تیرماه به عنوان نخستین ماه فصل تابستان مربوط به ۱۶ شرکت هواپیمایی در فرودگاه بین المللی مهرآباد مورد بررسی قرار گرفت. طبق آمار، بیش از نیمی از پروازهای ۶ شرکت هواپیمایی نفت ایر، تابان، کاسپین، آتا، آسمان و پویا با تاخیر مواجه شدند.

در این گزارش میزان تاخیرهای پروازی هر ایرلاین نسبت به کل پروازهای تمام شرکت‌های هواپیمایی بررسی نشده است بلکه میزان تاخیرهای هر ایرلاین نسبت به کل پروازهای همان شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد پروازها و تاخیرهای هر ایرلاین چقدر است؟

جدیدترین آمار پروازها و تاخیرها مربوط به تیرماه است و در این ماه شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۷۳ پرواز بیشترین پرواز (ورودی و خروجی) را در فرودگاه مهرآباد داشته است. تعداد پروازهای شرکت‌های هواپیمایی به ترتیب به شرح زیر است:

  •  ۴۲۷ پرواز شرکت هواپیمایی آسمان معادل ۵۶ درصد پروازهای این شرکت با تاخیر مواجه بود.
  • ۶۱ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی آتا معادل ۳۴۷ پرواز این شرکت نیز با تاخیر انجام شد.
  • شرکت هواپیمایی کاسپین نیز با ۵۵ درصد تاخیر جزو ۶ شرکت دارای تاخیر بیش از ۵۰ درصد قرار دارد.
  • ۵۸ درصد پروازهای شرکت هواپیمایی تابان معادل ۲۴۲ پرواز این شرکت از مجموع ۴۲۰ پرواز با تاخیر همراه بود.
  • شرکت هواپیمایی نفت نیز با ۶۰ درصد تاخیرهای پروازی مواجه شد به طوریکه ۹۵ پرواز این شرکت از مجموع ۱۵۹ پرواز با تاخیر انجام شد.
  • شرکت هواپیمایی پویا در تیرماه فقط ۴ پرواز انجام داد که ۲ پرواز آن به موقع و ۲ پرواز آن با تاخیر مواجه شد.

جدیدترین آمار پروازهای به موقع و دارای تاخیر شرکت‌های هواپیمایی

شرکت هواپیمایی تعداد پروازپروازهای به موقعپروازهای دارای تاخیر
آسمان۹۷۳۴۲۷۵۴۶
ماهان۷۹۹۵۰۹۲۹۰
ایران ایر۷۲۱۳۷۳۳۴۸
آتا۵۷۱۲۲۴۳۴۷
زاگرس۵۲۵۲۷۰۲۵۵
کاسپین۴۹۰۲۲۰۲۷۰
کیش ایر۴۴۳۲۷۱۱۷۲
قشم ایر۴۲۲۲۵۹۱۶۳
تابان۴۲۰۱۷۸۲۴۲
ایرتور۲۰۳۱۲۰۸۳
سپهران۱۶۳۱۰۲۶۱
نفت۱۵۹۶۴۹۵
معراج۹۳۷۱۲۲
ساها۶۴۴۱۲۳
اترک۵۲۳۲۲۰
پویا۴۲۲