درنگ: تغییراتی که ممکن است در زندگی روزمره مانند گرم شدن هوا و کم آبی حس شود ولی مقدار زیادی از این تغییرات در زندگی شهری به چشم نمی‌خورد. تصاویر زیر تغییرات جبران ناپذیر در محیط زیست را نشان می‌دهد تا بهتر متوجه این تغییرات زیان بار باشیم.

یخچالی طبیعی در آلاسکا. مرداد ۱۳۲۰ (چپ) و مرداد ۱۳۸۳ (راست)

یخچالی طبیعی در آلاسکا

 

مقدار برف موجود بر روی کوه ماترهورن در سوئیس. مرداد ۱۳۳۹ (چپ) و مرداد ۱۳۸۴ (راست)

کوه ماترهورن در سوئیس

 

از بین رفتن جنگل سالتا در آرژانتین. سال ۱۳۵۱ (چپ) سال ۱۳۸۸ (راست)

جنگل سالتا در آرژانتین

 

قسمتی از فضای سبز روندونیا در برزیل. سال ۱۳۵۴ (چپ) و سال ۱۳۸۸ (راست)

روندونیا در برزیل

 

یخچال طبیعی کوری کالیس در پرو به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. سال ۱۳۵۷ (چپ) و سال ۱۳۹۰ (راست)

یخچال طبیعی کوری کالیس در پرو

 

روند آب شدن یخ در اکوادور. بهار ۱۳۶۵ (چپ) و زمستان ۱۳۸۶ (راست)

روند آب شدن یخ در اکوادور

 

دریاچه آرال در آسیا. سال ۱۳۷۹ (چپ) و سال ۱۳۹۳ (راست)

دریاچه آرال

 

دریاچه مارچیکیتا در آرژانتین نیز تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. سال ۱۳۷۷ (چپ) و سال ۱۳۹۰ (راست)

دریاچه مارچیکیتا در آرژانتین

 

دریاچه ارومیه در سال ۱۳۷۹ (چپ) و سال ۱۳۹۲ (راست)

دریاچه ارومیه