درنگ: سید احمد عراقچی طی حکمی از سوی سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب شد. احمد عراقچی برادرزاده سید عباس عراقچی معاون امور بین الملل وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام است.