به تازگی در دانشگاه دوک آمریکا تحقیقاتی در زمینه کاهش وزن انجام شد. در این تحقیقات که بر روی ۴۷ مرد و زن چاق انجام شد در مدت ۶ ماه گروهی از این افراد که هر روز به مدت شش ماه وزن خود را کنترل میکردند حدودا ۳ برابر از افرادی که ۴ الی ۵ روز در ماه وزن خود را کنترل میکردند بیشتر وزن کم کردند. این افراد همه برنامه غذایی و حرکات ورزشی مشخصی در طول انجام این تحقیقات داشتند. پس از ۶ ماه محققین دریافتند که به طور میانگین افرادی که وزن خود را هر روز کنترل میکردند ۱۰ کیلوگرم وزن کم کردند در حالی که این رقم در گروه دیگر تنها ۳ کیلوگرم بود. محققین پس از بررسی اعلام کردند که کنترل کردن وزن هر فرد توسط خودش بدن را برای کاهش وزن تشویق کرده و اثر بهتر و سریعتری خواهد داشت.